İstanbul Ticaret Sicili, Ticaret Sicil No: 822633

Ticaret Unvanı: RTEL GLOBAL TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: TOMTOM MAHALLESİ İSTİKLAL CAD. BEYOĞLU İŞ MERKEZİ APT. NO:187/5 BEYOĞLU/İSTANBUL

2018 ve 2019 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunca alınan 13/02/2020 tarihli karara istinaden; 11/03/2020 tarihinde, saat: 10:00’da, TOMTOM MAHALLESİ İSTİKLAL CAD. BEYOĞLU İŞ MERKEZİ APT. NO:187/5 BEYOĞLU/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Söz konusu toplantıya ilişkin davet metni 21 Şubat 2020 tarihli ve 10021 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 830. Sayfasında yayınlanmış olup ayrıca şirket ana sözleşmesinin 11. Maddesi uyarınca toplantı davet metni 20 Şubat 2020 tarihli İstanbul Gazetesi içeriğinde ilan ettirilmiştir. Söz konusu genel kurul toplantısına ilişkin davet metni yazılı basıma ek olarak İstanbul Gazetesinin internet sitesinde ve şirketimiz internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporları, denetleme raporları ve kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, paysahiplerinin asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilanen bildirilmektedir.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Kutlu Demirer

imza


RTEL GLOBAL TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

11/03/2020 TARİHLİ 2018 ve 2019 MALİ YILLARINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan heyetinin seçimi;

2. Genel Kurul Toplantı Başkanının seçilmesi;

3. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi;

4. 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin faaliyet raporlarının ve denetleme raporlarının okunması ve müzakere edilmesi;

5. 2018 ve 2019 yıllarına ait bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması ve onaylanması;

6. Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 ve 2019 yıllarında gerçekleştirdikleri işlemler için ibralarının karara bağlanması;

7. Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi;

8. Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin ücreti ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi;

9. 2018 ve 2019 yılları kâr dağıtımına ilişkin görüşmelerin yapılması ve bu hususta karar alınması;

10. Dilek, Temenni ve Kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz RTEL GLOBAL TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 11.03.2020 tarihinde saat: 10:00’da TOMTOM MAHALLESİ İSTİKLAL CAD. BEYOĞLU İŞ MERKEZİ APT. NO:187/5 BEYOĞLU/İSTANBUL adresinde geçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Kutlu Demirer

imza