İstanbul Ticaret Sicili, Ticaret Sicil No: 822633

Ticaret Unvanı: RTEL GLOBAL TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: TOMTOM MAHALLESİ İSTİKLAL CAD. BEYOĞLU İŞ MERKEZİ APT. NO:187/5 BEYOĞLU/İSTANBUL

2020, 2021 ve 2022 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunca alınan 07.02.2023 tarihli karara istinaden; 07.03.2023 tarihinde, saat: 10:00’da, TOMTOM MAHALLESİ İSTİKLAL CAD. BEYOĞLU İŞ MERKEZİ APT. NO:187/5 BEYOĞLU/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020,2021 ve 2022 yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporları, denetleme raporları ve kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 448. Maddesi gereğince ilan olunur.

Yönetim Kurulu Üyesi
Kutlu Demirer

imza

RTEL GLOBAL TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

07.03.2023 TARİHLİ 2020-2021 ve 2022 MALİ YILLARINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan heyetinin seçimi;

2. Genel Kurul Toplantı Başkanının seçilmesi Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi;

3. 2020-2021 ve 2022 yıllarına ilişkin faaliyet raporlarının ve denetleme raporlarının okunması ve müzakere edilmesi;

4. 2020-2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması ve onaylanması;

5. Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin 2020-2021 ve 2022 yıllarında gerçekleştirdikleri işlemler için ibralarının karara bağlanması;

6. Şirket son bilançosu ve Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince hazırlanmış bilançoların genel kurula sunularak açıklanması, ilgili bilançolardan Şirket’in Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince borca batık olma durumunda olduğunun bildirilmesi,

7. Yönetim Kurulu’nun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 12. Maddesinin 4. fıkrası ve 7.maddesi uyarınca hazırlanan iyileştirici önlemler raporunun sunulması, açıklanması, incelenmesi ve bu kapsamda değerlendirilerek karar verilmesi,

8. 2020, 2021 ve 2022 yılları kar dağıtımına ilişkin görüşmelerin yapılması ve bu hususta karar alınması;

9. Sermaye artırımı yapma yoluyla borca batıklıktan kurtulmak için 450.000,00.-TL nakit sermaye artırımı, 238.075,73 TL tutarında da Geçmiş Yıl Karını sermayeye ilave ederek toplam 688.075,73.- TL sermaye artırılmasına ve şirket sermayesinin 1.688.075.73 TL’ye çıkartılmasının ve Şirket Ana Sözleşmesinin SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEVİ başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi;

10. Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi;

11. Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin ücreti ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi;

12. Dilek, Temenni ve Kapanış

Yönetim Kurulu Üyesi
Kutlu Demirer

imza

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz RTEL GLOBAL TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM Şirketi’nin 07.03.2023 tarihinde saat: 10:00’da TOMTOM MAHALLESİ İSTİKLAL CAD. BEYOĞLU İŞ MERKEZİ APT. NO:187/5 BEYOĞLU/İSTANBUL adresinde geçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

RTEL GLOBAL TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TADİL METNİ

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEVİ

Madde 6 - Şirketin sermayesi, beheri 0.1 kuruş değerinde 16.880.757,3 paya ayrılmış toplam 1.688.075,73 Türk lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Bundan önceki sermayeyi teşkil eden 1.000.000,00 (bir milyon) TL’sı tamamen ödenmiştir. Bu defa Artırılan sermayenin 450.000,00.-TL nakit 238.075,73 TL tutarında da Geçmiş Yıl Karını sermayeye ilave ederek toplam 688.075,73 artırılmıştır. Artırılan 450.000,00 TL nakit kısmın tamamı tescil tarihinden önce ödenmiştir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse Senetlerinin kolay saklanmasını temin için Yönetim Kurulu Kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Yönetim Kurulu Üyesi
Kutlu Demirer

imza